Regulamin konkursu na komiks - Ruch drogowy - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Ruch drogowy

Regulamin konkursu na komiks

Regulamin konkursu na komiks

REGULAMIN

konkursu na komiks

                                 p.n.                               

  EKOLOGICZNIE NA DWÓCH KÓŁKACH”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

  1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na komiks promujący ekologiczną i bezpieczną jazdę na rowerze pn. ”EKOLOGICZNIE NA DWÓCH KÓŁKACH, zwany dalej Konkursem.   
  2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  w Szczecinie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  3. Konkurs trwa od 5 września 2016 r. do 5 października 2016 r.

 

 

CEL KONKURSU

 

§ 2.

 

1.    Celem Konkursu jest:

  • podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu ekologii oraz zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • promocja ekologicznych środków transportu wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

 

 

TEMATYKA KONKURSU

 

§ 3.

 

1.      Tematem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu adresowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie promowania ekologii w ruchu drogowym.

2.      Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

·       praca może składać się z jednej zamkniętej historii, 

·       praca musi mieścić się na 1 planszy, 

·       plansza może mieć wyłącznie format pionowy i zawierać się w wymiarze formatu A3,

·       wszystkie teksty (w komiksie, konspekcie, deklaracji) muszą być napisane w języku polskim.

3.      Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie.

4.      Na odwrocie pracy powinny znajdować się następujące informacje:

·         dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła),

·         tytuł pracy,

·         imię i nazwisko nauczyciela – Opiekuna,

·         telefon kontaktowy, e -mail.

 

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

§4.

 

1.       Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

2.       Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, wycinanka, grafika komputerowa itp.

3.       Zgłoszenie do udziału w Konkursie odbywa się za pośrednictwem szkoły.

4.       Przedmiotem Konkursu są wyłącznie prace indywidualne.

5.       Każdy uczeń może być autorem jednej pracy konkursowej.

6.       Każdy uczeń musi mieć nauczyciela w charakterze Opiekuna.

7.       Liczba prac nadesłanych na Konkurs z jednej szkoły nie może przekroczyć 10.

8.       Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane, ani nie były przedstawiane w żadnym konkursie lub w Internecie.

9.       Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

10.   Zgłoszenie pracy do Konkursu wymaga pisemnego oświadczenia Opiekuna o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści regulaminu oraz, że nadesłane prace zostały wykonane samodzielnie przez ucznia.

11.   Prace niepodpisane, prace, do których nie dołączono oświadczenia, podlegają automatycznemu odrzuceniu.

12.   Prace należy składać osobiście, nadsyłać przesyłką kurierską lub pocztą (na koszt wysyłającego) na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Wydział Ruchu Drogowego

ul. Welecka 2

72 – 006 Mierzyn

z dopiskiem: Konkurs „EKOLOGICZNIE NA DWÓCH KÓŁKACH”.

 

 

13.   W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie prace, które zostały wysłane na adres Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie do dnia 5 października 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

14.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do działań i publikacji profilaktycznych.

                 

 

KOMISJA KONKURSOWA I OCENA PRAC

 

§ 6.

 

1.    Wszystkie prace nadesłane do Konkursu zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z:

·         przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego w Szczecinie,

·         przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2.    Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny złożonych prac i wyłonienie zwycięzców.

3.    Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac według następujących kryteriów:

·         zgodność pracy z tematyką Konkursu,

·         oryginalność,

·         walory artystyczne, w tym: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, staranność, etc.

4.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do 20 października 2016 roku.

5.    Niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół z posiedzenia Komisji, który zostanie podpisany przez wszystkich jej członków.

6.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

WRĘCZENIE NAGRÓD

 

§ 7.

 

1.      Ogłoszenie wyników Konkursu oraz poinformowanie laureatów o sposobie i miejscu przekazania nagród nastąpi do dnia 25 października 2016 roku.

2.      Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu za pośrednictwem szkoły, która zgłosiła pracę do Konkursu. Powiadomienie nastąpi e-mailem, pocztą lub telefonicznie przez Organizatorów.

3.      Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP w Szczecinie.

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9.

 

1.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych w wydawnictwach własnych oraz mediach dla celów promujących idee ekologii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2.      Przysłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.